Osoba ubezpieczona w KRUS dodatkowo prowadząca działalność gospodarczą musi zgłaszać do organu rentowego każdy dodatkowy tytuł ubezpieczenia.

Od 1993 roku współmałżonek rolniczki posiadającej gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 1 ha był ubezpieczony w KRUS. W 1997 roku dodatkowo zaczął prowadzić działalność gospodarczą. Zakładając ją, nie złożył jednak wymaganego oświadczenia woli, że chce pozostać w KRUS.

W 2000 roku zawarł umowę agencyjną, w której poprosił o nieobejmowanie go ubezpieczeniami społecznymi z racji prowadzenia własnej firmy. Zatrudniający go przedsiębiorca zgłosił go tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, nie wiedząc, że jest on ubezpieczony jako rolnik.