Osoba ubezpieczona w KRUS dodatkowo prowadząca działalność gospodarczą musi zgłaszać do organu rentowego każdy dodatkowy tytuł ubezpieczenia.

Od 1993 roku współmałżonek rolniczki posiadającej gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 1 ha był ubezpieczony w KRUS. W 1997 roku dodatkowo zaczął prowadzić działalność gospodarczą. Zakładając ją, nie złożył jednak wymaganego oświadczenia woli, że chce pozostać w KRUS.

W 2000 roku zawarł umowę agencyjną, w której poprosił o nieobejmowanie go ubezpieczeniami społecznymi z racji prowadzenia własnej firmy. Zatrudniający go przedsiębiorca zgłosił go tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, nie wiedząc, że jest on ubezpieczony jako rolnik.

Zatrudniony nie zawiadomił jednak KRUS o tym, że zaczął dodatkowo pracować na podstawie umowy agencyjnej. Informacja taka została przekazana dopiero, gdy w 2007 r. firma zgłosiła go do obowiązkowego ubezpieczenia w ZUS.

KRUS wówczas wydał decyzję korygującą z mocą wsteczną, wykluczając go z ubezpieczenia społecznego rolników.

Zainteresowany odwołał się od negatywnej decyzji, lecz zarówno sąd pierwszej, jak i drugiej instancji nie przyznał mu racji. Także Sąd Najwyższy oddalił kasację, wskazując, że osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu w ZUS.

Podkreślił także, że ubezpieczony po założeniu firmy nie złożył oświadczenia o chęci pozostania w KRUS.

Sygn. akt I UK 373/10