Minister pracy i polityki społecznej będzie miał możliwość zwiększenia kwoty, która będzie podstawą naliczania składek i wynagrodzenia pracowników urzędów pracy. Tak wynika z projektu zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz.U. nr 123, poz. 1019), przygotowanego przez Radę Ministrów.

Zgodnie z nim przy ustalaniu zasad, według których liczone są kwoty przekazywane na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, nie uwzględniane będą pieniądze przeznaczone na wypłatę zasiłków i świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków pogrzebowych. ZUS będzie otrzymywać pieniądze na ich wypłatę z Funduszu Pracy, ale na podstawie specjalnej umowy zawartej z ministrem pracy i polityki społecznej.