ORZECZENIE

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wczoraj orzeczenie dotyczące hiszpańskiego menedżera, który skarżył się na dyskryminację ze względu na wiek. Chciał nadal pracować, ale został zmuszony do emerytury, kiedy ukończył 65 lat. Pracodawca powołał się na układ zbiorowy, który ustalił wiek emerytalny na 65 lat. Prawo krajowe dopuszczało automatyczne przechodzenie na emeryturę w sytuacji, gdy dany pracownik był uprawniony do pełnej jej wysokości. Według trybunału doszło do uzasadnionego odmiennego traktowania, a nie dyskryminacji.

Hiszpania wprowadziła bowiem zapisy o automatycznym przechodzeniu na emeryturę w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego w celu ułatwienia dostępu do rynku pracy dla ludzi młodych. Sędziowie zauważyli, że hiszpańskie prawo gwarantuje, że przejście na emeryturę następuje pod warunkiem uzyskania prawa do emerytury, co daje racjonalną w tym przypadku rekompensatę finansową (2,3 tys. euro emerytury). ETS podkreślił, że państwa UE mogą wprowadzać przepisy mające na celu wydłużenie aktywności zawodowej ich obywateli, jak i jej skrócenie, uzasadniając to m.in. sytuacją na rynku pracy.

Wyrok w sprawie C-411/05

JUSTYNA WOJTECZEK

justyna.wojteczek@infor.pl