PROBLEM CZYTELNIKA

AGNIESZKA KONARSKA

ekspert ds. prawa pracy

EKSPERT WYJAŚNIA

Wprawdzie w przepisach jest mowa o tym, że pracownik zatrudniony przez co najmniej sześć miesięcy może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do trzech lat w celu sprawowania osobistej opieki nad swoim dzieckiem, najdłużej jednak do ukończenia przez nie czterech lat życia, jednak nie zawsze tak jest. Urlop wychowaczy nie może trwać dłużej niż na to wskazuje termin rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Nie mają wówczas zastosowania rozwiązania chroniące prawo do urlopu wychowawczego i trwałość stosunku pracy. Umowa o pracę zawarta na czas określony rozwiązuje się bowiem z upływem czasu, na który została zawarta, i złożenie wniosku o urlop wychowawczy nic nie zmienia w tym zakresie. Co więcej, data rozwiązania tej umowy wyznacza termin zakończenia urlopu wychowawczego.

NASZA REKOMENDACJA

Jeśli czytelniczka jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony obowiązującej do 31 lipca 2008 r., to pracodawca może jej udzielić urlopu wychowawczego nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa została zawarta.

Podstawa prawna

■ Art. 30, art. 186 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Not. MONIKA BURZYŃSKA