W strefie euro bezrobocie ukształtowało się w maju na poziomie 9,9%, tj. tyle samo, co w poprzednim miesiącu oraz w porównaniu do 10,2% rok wcześniej. Najniższy poziom wyrównanej sezonowo stopy bezrobocia odnotowały: Austria (4,0%), Holandia (4,1%) oraz Luksemburg (4,5%), a najwyższy - Hiszpania (21,0%), Litwa (16,3% w I kw.) oraz Łotwa (16,2% w I kw.).

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec czerwca 2010 roku 11,8% wobec 12,2% miesiąc wcześniej.