Kierownik ośrodka pomocy społecznej zostanie zwolniony z obowiązku wystawiania kombatantowi lub osobie represjonowanej dokumentu potwierdzającego jego sytuację rodzinną i materialną. Bez takiego stanowiska, Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do tej pory nie miał prawa przyznać osobie uprawnionej żadnego wsparcia.

Likwidacja tego obowiązku jest możliwa, bo Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Zmiany te zostały wprowadzone ze względu na prośbę samych zainteresowanych, którzy odmawiali kontaktów z ośrodkami pomocy społecznej. Z tego też powodu tylko w ubiegłym roku urząd musiał samodzielnie ubiegać się o przygotowanie stanowisk pomocy społecznej do 5,8 tys. wniosków, które złożyli kombatanci.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw