Osobom z orzeczoną niepełnosprawnością łatwiej będzie dostać się do pracy w gminie, urzędzie wojewódzkim czy ministerstwie.

Takie zmiany wprowadza ustawa z 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej i niektóre inne ustawy. Na ostatnim posiedzeniu Senatu zgłoszono do niej osiem poprawek o charakterze redakcyjnym. W efekcie ponownie zajmie się nią Sejm.

Nowe zasady naboru będą w pierwszej kolejności dotyczyć tych urzędów, w których liczba pracowników niepełnosprawnych jest niższa niż 6 proc. ogółu zatrudnionych.

Jeśli wśród pięciu kandydatów do pracy w urzędzie znajdzie się osoba niepełnosprawna, zyska pierwszeństwo w zatrudnieniu. Taka zasada będzie obowiązywała w służbie cywilnej, z wyjątkiem wyższych stanowisk. W przypadku tych ostatnich pierwszeństwo zyska niepełnosprawny, który znajdzie się wśród dwóch najlepszych kandydatów.

Podobne rozwiązanie wprowadzono w samorządach. Tam jednak nie będzie ono miała zastosowania do stanowisk kierowniczych.

Preferencję zyskają osoby zatrudniane na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych. W tym przypadku kierownicy sami zdecydują, w jaki sposób w podległych im jednostkach w pierwszej kolejności zostaną zatrudnieni niepełnosprawni kandydaci.

Ponadto kierownicy urzędów w ogłoszeniach o naborze zostaną zobowiązani do wskazania, czy w ich urzędzie jest spełniony wymóg zatrudniania co najmniej 6 proc. niepełnosprawnych.

Dodatkowo muszą też wskazać, czy o określone stanowiska mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne. Z kolei niepełnosprawny kandydat przy składaniu dokumentów musi dołączyć do nich m.in. zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności. Jeśli tego nie zrobi, nie będzie traktowany preferencyjnie.