ZUS nie nałoży już kary na samozatrudnionego, który zalegał ze składkami lub opłacał je w zaniżonej wysokości. Ten w takich sytuacjach żądał dodatkowej opłaty do wysokości 100 proc. zaległych składek. Ci płatnicy będą tylko podlegać odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie. Takie zmiany przewiduje przyjęty przez Senat projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Trafi teraz pod obrady Sejmu.

Nowelizacja jest efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2010 r. (sygn. akt P29/09). Orzekł on wtedy, że art. 218 par. 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny w zakresie, w jakim dopuszcza ukaranie tej samej osoby, która już wcześniej musiała zapłacić do ZUS dodatkową opłatę określoną w art. 24 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jest niezgodny z ustawą zasadniczą.