Gmina nie wliczy stypendium otrzymywanego przez dziecko do dochodu rodziny ubiegającej się o zasiłek. Więcej rodzin skorzysta ze wsparcia.

Sejm przyjął nowelizację ustaw o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zmienia ona wykaz dochodów branych pod uwagę przy udzielaniu pomocy rodzinie. Stypendia dzieci – socjalne oraz za dobre wyniki w nauce – nie będą już uznawane za dochód przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego. Na zmianie skorzystają rodziny, które z tego powodu miały niższe świadczenie lub po przekroczeniu kryterium dochodowego odmówiono im przyznania wsparcia.

Nowe przepisy przewidują też, że dłużnicy alimentacyjni będą mogli odwoływać się od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Dłużnik skieruje skargę do samorządowego kolegium odwoławczego. Rozpatrzy ono zasadność wydanej decyzji. W przypadku gdy decyzja administracyjna stanie się prawomocna, wójt, burmistrz lub prezydent skieruje do starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi administracyjnemu oraz wniosek do prokuratora o ściganie przestępstwa.

Zabieranie dłużnikom alimentacyjnym prawa jazdy poprawiło o około 13 proc. ściągalność alimentów.

– Po wejściu w życie ustawy ściągalność powinna być jeszcze większa. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który kwestionował procedurę odbierania prawa jazdy, wójtowie obawiali się występować o jego zatrzymanie – podkreśla Marek Bucior.

Nowelizacją ustaw zajmie się teraz Senat.