Zmiana prawa - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie płacił organizacjom pozarządowym za prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i pośrednictwa pracy.

Fundacje oraz organizacje pozarządowe otrzymają pomoc finansową z PFRON m.in. na organizowanie i prowadzenie działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rodzaju zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym.

Nowe przepisy wskazują wprost, że PFRON będzie finansował specjalistyczne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy oraz przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu rozwoju drogi życiowej oraz zawodowej osób niepełnosprawnych. Celem tych działań ma być nie tylko przygotowanie do poszukiwania pracy, ale także utrzymanie osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu. Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości finansowania takich zadań ze środków Funduszu.

- Organizacje pozarządowe mogą być najlepszym pośrednikiem w poszukiwaniu pracy, bo to do nas najczęściej zgłaszają się nie tylko niepełnosprawni, którzy chcą podjąć pracę, ale także firmy, które chcą ich zatrudniać - mówi Rafał Skrzypczyk, wiceprezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (FAR).

Podkreśla on, że obecnie do FAR napływa więcej ofert zatrudnienia od pracodawców niż od niepełnosprawnych szukających pracy. Dotychczas organizacje pozarządowe, które zajmują się rehabilitacją, musiały same pokrywać koszty prowadzenia specjalistycznego poradnictwa i pośrednictwa pracy lub, tak jak FAR, starać się o pomoc z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, katalog działań, które mogą być pokrywane ze środków PFRON, rozszerzy się także o inne zadania. Fundusz sfinansuje fundacjom i organizacjom pozarządowym koszt zakupu oraz utrzymania w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz tych z niepełnosprawnością ruchową. Zapłaci też za organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, PFRON nie będzie natomiast finansował opracowywania i realizacji programów służących zaspokajaniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych. Zgodnie bowiem z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.), zadanie to ma być realizowane przez samorząd wojewódzki lub powiatowy.

Łukasz Guza

lukasz.guza@infor.pl