Pracownicy oddziałów ZUS przypominają przedsiębiorczym kobietom, że mogą starać się o umorzenie należności z tytułu składek na Fundusz Pracy (FP). Chodzi o matki, które prowadziły własną działalność gospodarczą lub choćby współpracowały przy niej i jednocześnie przebywały na urlopie wychowawczym. Z wnioskiem o umorzenie składek na FP mogą występować kobiety, które w takiej sytuacji znajdowały się między 1 stycznia 1999 r., a 31 sierpnia 2009 r. Możliwość umorzenia wynika z przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 257, poz. 1725).

– Wnioski muszą być złożone do 1 sierpnia. Po tym terminie nie będą rozpatrywane – mówi Wojciech Andrusiewicz z Centrali ZUS.

Zakład przypomina, że wniosek może dotyczyć zarówno niezapłaconych składek, jak też naliczonych z tego tytułu odsetek. Jeżeli składki zostały opłacone po terminie, umorzeniu będą podlegały odsetki za zwłokę.

Zgodnie z obecnymi przepisami kobietom zostało jeszcze kilka dni na złożenie wniosku, ale możliwe, że termin ten zostanie wydłużony do 1 września 2013 r. W tym tygodniu Sejm planuje zakończyć prace nad poselskim (PO) projektem ustawy zmieniającej ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Posłowie chcą dać też drugą szansę przedsiębiorczym matkom, które nie zdążyły złożyć wniosków o umorzenie składek na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz. 609).

Zgodnie z nią osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym podlegały ubezpieczeniu z tytułu prowadzonej działalności, miały możliwość złożenia wniosku o umorzenie należności z tytułu składek należnych w związku z prowadzeniem firmy.

Termin składania wniosków na podstawie tej ustawy upłynął 1 września 2010 r. Do tego czasu roku złożonych zostało 23,3 tys. wniosków o umorzenie. ZUS szacował, że złoży je 46 tys. uprawnionych. Zakład wydał 17 tys. decyzji o umorzeniu na kwotę 59,1 mln zł (średnia kwota umorzonych należności przypadających na jeden wniosek wyniosła około 3,4 tys. zł). Okazało się, że wiele osób mających prawo do takiego umorzenia nie zdążyło w terminie złożyć wniosku w tej sprawie. Z tego też powodu posłowie proponują, aby takie osoby mogły skorzystać z takiej możliwości do 1 września 2013 r. Rozwiązanie to nie podoba się ekspertom.

– Nie można wprowadzać ciągłych zmian w systemie ubezpieczeniowym. W ten sposób zasady opłacania składek ulegają destabilizacji, a sami ubezpieczeni tracą zaufanie do systemu – mówi Joanna Staręga-Piasek, dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

926 wniosków o umorzenie składek na Fundusz Pracy na łączną kwotę 260 tys. wpłynęło do ZUS