Z danych GUS wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 173,7 tys. osób poszukujących zatrudnienia, o 0,7 tys. więcej, niż w maju 2011 r. i o 39,5 tys. mniej, niż w czerwcu 2010 roku.

Z ogólnej liczby bezrobotnych 43,1 proc. mieszkało na wsi. W stosunku do maja 2011 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący: w pomorskim i warmińsko-mazurskim (po 5,5 proc.), zachodniopomorskim (o 5,2 proc.), dolnośląskim (o 4,9 proc.) oraz wielkopolskim (o 4,8 proc.).

W porównaniu z czerwcem 2010 roku bezrobocie zwiększyło się w 10 województwach, najbardziej znaczący wzrost odnotowano w województwach: lubelskim (o 5,8 proc.), małopolskim (o 5,5 proc.), zachodniopomorskim (o 5,4 proc.) oraz mazowieckim (o 5,1 proc.). A liczba bezrobotnych spadła wobec czerwca 2010 r. w woj.: dolnośląskim (o 4,1 proc.), wielkopolskim (o 1,8 proc.), lubuskim (o 1,6 proc.) oraz świętokrzyskim (o 1,0 proc.) i opolskim (o 0,7 proc.).

Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (29,6 proc. ogółu zarejestrowanych) oraz do 24 lat (20,9 proc.). Osoby w wieku 45-54 lata w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 19,8 proc. Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 35-44 lata wyniósł 18,6 proc., a powyżej 54 lat - 11,1 proc.

W stosunku do analogicznego okresu 2010 roku największe zmiany w strukturze bezrobotnych zanotowano w grupie osób w wieku 45-54 lata (różnica in minus o 1,1 punktu procentowego) oraz w grupie 55 lat i więcej (różnica in plus po 1,3 punktu procentowego).

Podobnie jak w poprzednich okresach, największa grupa bezrobotnych ma wykształcenie zasadnicze zawodowe - 27,6 proc. oraz gimnazjalne i niższe - 27,8 proc. zarejestrowanych w urzędach pracy.

Świadectwem ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych legitymowało się 22,4 proc. ogółu bezrobotnych, średnich ogólnokształcących - 11,6 proc., a dyplomem ukończenia szkół wyższych - 10,6 proc. W porównaniu z czerwcem 2010 r. najistotniejsze zmiany w strukturze bezrobotnych zanotowano w grupie osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (różnica in minus o 0,8 punktu procentowego) oraz w grupie z wykształceniem wyższym (różnica in plus o 1,2 punktu procentowego).

Bez prawa do zasiłku pozostawało 1579,4 tys. osób (tj. 83,8 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych), wobec 1 mln 647,2 tys. osób (83,9 proc.) w maju 2011 r. i 1496,1 tys. (81,1 proc.) w czerwcu 2010 roku. W tej grupie bezrobotnych 43,5 proc. to mieszkańcy wsi. W czerwcu 2011 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 68,3 tys. ofert pracy (przed miesiącem 76,3 tys., przed rokiem 90,8 tys.). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami dla 47,0 tys. osób (w tym 13,5 tys. to oferty niewykorzystane dłużej niż 30 dni).

W czerwcu 405 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 42,3 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 29,8 tys. osób. Przed rokiem było to odpowiednio: 413 zakładów, 46,4 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 26,3 tys. osób

W ubiegłym miesiącu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 68,3 tys. ofert pracy (przed miesiącem 76,3 tys., przed rokiem 90,8 tys.).

Stopa bezrobocia w maju wyniosła 12,2 proc. wobec 12,6 proc. w kwietniu. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu maja wyniosła 1 mln 962,6 tys. osób i była niższa, niż przed miesiącem o 80,9 tys. osób, czyli o 4 proc. W stosunku do liczby bezrobotnych zarejestrowanych przed rokiem liczba ta była wyższa o 54,7 tys. osób.