Potwierdzenie tożsamości

Osoba zainteresowana korzystaniem z zaufanego profilu musi potwierdzić swoją tożsamość. W praktyce oznacza to, że na podstawie dowodu osobistego lub paszportu urzędnik mający specjalny certyfikat sprawdza, czy osoba zarejestrowana w sieci jest faktycznie tą, za którą się podaje. W tym celu w ciągu 14 dni od daty przesłania wniosku zainteresowany takim rozwiązaniem musi osobiście wybrać się do jednego z 611 punktów potwierdzających tożsamość. Obecnie tylko w ZUS działają 43 takie punkty. Można je znaleźć na salach obsługi klienta. To właśnie w takich miejscach w czasie sprawdzania dokumentu tożsamości, danych pochodzących z bazy PESEL oraz wniosku złożonego przez internet potwierdzany jest zaufany profil. W tym celu zainteresowany musi podpisać wydrukowany z systemu wniosek. Natomiast punkt potwierdzający podpisuje zaufany profil osoby wnioskującej, albo korzystając z bezpiecznego e-podpisu, albo także zaufanym profilem. Z tego właśnie powodu urzędnicy ZUS, urzędów skarbowych czy wojewódzkich musieli sami o nie wystąpić.

Sprawy do załatwienia

Obecnie każdy podmiot realizujący zadania publiczne ma obowiązek przyjmowania pism w postaci elektronicznej. Większość z nich realizuje ten obowiązek jedynie w postaci wniosku, skargi lub innego pisma, co do którego nie istnieje obowiązek składania go według określonego wzoru. Tak jest w przypadku ZUS, który co prawda rozszerza liczbę wniosków możliwych do złożenia, ale nadal np. nie jest możliwy wgląd do swojego konta emerytalnego. Korzystając w kontaktach z ZUS z zaufanego profilu, trzeba jednak pamiętać, że złożenie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP jest możliwe tylko w okresie jego ważności. Nie można więc składać żadnych wniosków do ZUS, jeśli upłynął termin ważności tej formy potwierdzania tożsamości. Warto także wiedzieć, że integralność dokumentu lub danych podpisanych przy użyciu podpisu potwierdzonego tym profilem oraz autentyczność tego podpisu weryfikuje się przy użyciu certyfikatu udostępnionego na ePUAP.

Odpowiedź z urzędu

Sprawą wymagającą szybkiego rozwiązania jest możliwość otrzymywania e-odpowiedzi z urzędu, gdzie się złożyło wniosek drogą elektroniczną. Obecnie część urzędów nie może wysyłać odpowiedzi w formie elektronicznej na wnioski złożone przez internet.

Z tego właśnie powodu MSWiA już przygotowało nową aplikację to umożliwiającą. Aplikacja nazywa się ESP II i jest do pobrania na stronie ePUAP. Dzięki temu podmioty publiczne będą mogły uzyskać bezpłatne narzędzie do dwustronnego komunikowania z osobą składającą wniosek. Aby ułatwić załatwianie spraw przez internet, MSWiA dodatkowo udostępniło dwie nowe usługi pozwalające posiadaczowi profilu zaufanego na weryfikowanie danych z dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy z danymi w rejestrze CEPiK. Kolejnym ważnym obszarem wykorzystania profilu zaufanego ePUAP jest rejestracja działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jednak ZUS już wysyła e-odpowiedzi, jeśli ubezpieczony wybierze taką możliwość.

Przepisy nowych rozporządzeń regulujących omówione kwestie weszły w życie 9 czerwca 2011 r.

Wnioski, które można złożyć do ZUS, potwierdzając swoją tożsamość profilem zaufanym ePUAP

● o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (dotyczy płatnika składek),

● o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (30-krotności),

● o zwrot nadpłaconych składek (dotyczy płatnika składek),

● o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonego),

● o układ ratalny,

● o odroczenie terminu płatności składek,

● o umorzenie należności z tytułu składek,

● zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej

Ważne!

Identyfikator profilu zaufanego ePUAP to unikatowy ciąg znaków alfanumerycznych jednoznacznie identyfikujących profil zaufany ePUAP

Podstawa prawna

Art. 20a ust. 3 pkt 2 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. nr 93, poz. 547).

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. nr 93, poz. 546).

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz.U. nr 93, poz. 545).