Słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, który przerwie naukę, musi zwrócić stypendium. Szczegółowy tryb zwrotu będzie określała ustawa, a nie jak do tej pory rozporządzenie.
Zasady przyznawania stypendiów i ich zwrotu w razie przerwania nauki przez słuchacza Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP) ma na nowo określić rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o KSAP. Jeszcze w tym tygodniu nowelizacja ustawy powinna zastać uchwalona przez Sejm.
Jej wprowadzenie wymusza wyrok Trybunał Konstytucyjny (TK) z 9 marca 2011 r. Zgodnie z nim przepisy, które nakazują słuchaczom KSAP zwracać koszty kształcenia w razie przerwania nauki, są niezgodne z konstytucją. Sędziowie wskazali, że premier może się domagać zwrotu kosztów kształcenia w KSAP, jeśli nauka została przerwana z winy słuchacza. Zaznaczyli jednak, że zasady oddawania takiej pomocy powinny być określone w ustawie, a nie w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w KSAP (Dz.U. nr 90, poz. 1004 z późn. zm.)
Sejm musi wprowadzić te zmiany, bo dotychczasowe rozporządzenie zgodnie z orzeczeniem TK przestanie obowiązywać po sześciu miesiącach od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw t.j. 23 września 2011 r. Brak stosowych zmian pozbawiłby słuchaczy stypendium.
Kształcenie w KSAP trwa 18 miesięcy. W tym czasie słuchacze otrzymują miesięcznie 2,4 tys. zł stypendium.