W nowym roku szkolnym gimnazjaliści z III klas przystąpią do egzaminu kończącego naukę według zasad określonych przez nową podstawę programową. Do tej pory egzamin gimnazjalny składał się z dwóch części: humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej.

– W zbliżającym się roku szkolnym będzie składał się dodatkowo z trzeciej części, która obejmie wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego – mówi Grzegorz Żurawski, rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dodaje, że wyniki egzaminu będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Do tej pory wyniki egzaminu były podawane w punktach. Po zmianach będzie to system procentowy.

Uczniowie, którzy w gimnazjum uczyli się języka na poziomie rozszerzonym lub kontynuowali naukę języka ze szkoły podstawowej, będą musieli na egzaminie końcowym przystąpić do jego części rozszerzonej. Pozostali przystąpią do trudniejszej wersji, tylko jeśli sami tak zdecydują.

Takie zasady przeprowadzania egzaminu przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

Wynika z niego także, że przy tworzeniu listy uczniów przystępujących do egzaminu konieczne będzie uwzględnienie w niej tych uczniów, którzy muszą przystąpić do rozszerzonego sprawdzianu z języka.