Przed sądem powszechnym – wydziałem cywilnym można prowadzić postępowanie o zwrot równoważnika pieniężnego za umundurowanie wypłacone byłemu funkcjonariuszowi policji.
Reklama
Jedna z komend wojewódzkich policji zarzuciła emerytowanemu policjantowi bezpodstawne wzbogacenie z tytułu wypłaty równoważnika za umundurowanie. W 2007 roku wynosił on 1220,80 zł. W tym samym roku, kiedy funkcjonariusz otrzymał równoważnik, został zawieszony w czynnościach służbowych. Jednak dopiero w lutym 2010 r. pozwany policjant został zwolniony ze służby, bowiem przeszedł na emeryturę.
Komenda wojewódzka po zbadaniu sprawy uznała, że skoro funkcjonariusz przez trzy lata przed przejściem na emeryturę był zawieszony w czynnościach służbowych, to takie świadczenie zostało wypłacone bezpodstawnie. Komenda wojewódzka policji w pozwie wskazała, że ma prawo domagać się zwrotu pieniędzy, chociaż były funkcjonariusz korzystał już z emerytury policyjnej.
Wskazała, że zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wysokości i warunków przyznania policjantowi równoważnika pieniężnego za umundurowanie z 17 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 125, poz. 1166 z późn. zm.) nie wypłaca się takiego świadczenia osobie zawieszonej na dłużej niż sześć miesięcy (za okres tego zawieszenia). Natomiast w sprawie dotyczącej zwrotu równoważnika pieniężnego za umundurowanie były policjant był zawieszony bezpośrednio przed momentem przejścia na emeryturę. Roszczenie komendy zostało jednak zignorowane przez emerytowanego policjanta, który mimo poważnych argumentów byłych przełożonych nie chciał zwrócić pieniędzy.
Sprawa trafiła do sądu rejonowego (wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych), który odrzucił pozew komendy. Następnie nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym sąd nakazał pozwanemu zapłacić komendzie policji kwotę 1220,80 zł z ustawowymi odsetkami. Od nakazu zapłaty pozwany złożył sprzeciw do sądu okręgowego – wydział pracy i ubezpieczeń społecznych, który jednak miał wątpliwości co do dopuszczalności drogi sądowej w tej sprawie.
Z tego powodu skierował do Sądu Najwyższego (SN) pytanie prawne. Sędziowie chcieli wiedzieć, czy dopuszczalne jest dochodzenie przed sądem powszechnym zwrotu równoważnika pieniężnego za umundurowanie wypłacone byłemu policjantowi, a jeżeli tak, to czy właściwym do rozpoznania tego typu sprawy jest sąd powszechny – wydział pracy czy wydział cywilny?
SN podjął uchwałę, że w sprawie o zwrot równoważnika pieniężnego za umundurowanie, wypłaconego byłemu funkcjonariuszowi policji, dopuszczalna jest droga sądowa przed sądem powszechnym wydziałem cywilnym.
SYGN. AKT II PZP 1/11