Młode osoby niemające zawodu mogą podnosić swoje kwalifikacje, ucząc się w rejonowych ośrodkach szkolenia zawodowego młodzieży i w ośrodkach szkolenia zawodowego.

Te ostatnie placówki są podporządkowane wojewódzkim komendantom Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) lub szefom centrów szkolenia i wychowania. Jednak ich dalsze funkcjonowanie stanęło pod znakiem zapytania. Dotychczasowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań i organizacji OHP zachowuje ważność tylko do końca lipca.

Z tego też powodu minister pracy i polityki społecznej przygotowała projekt rozporządzenia umożliwiającego dalsze prowadzenie szkoleń zawodowych młodzieży.

Nowe przepisy wykonawcze wejdą w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia z mocą od 1 sierpnia.