Pracodawcy mogą mieć pracowników bez nawiązywania z nimi stosunku pracy i ponoszenia kosztów związanych z wynagrodzeniem. Służą temu staże dla osób bezrobotnych. Pozwalają one sprawdzić ich przydatność zawodową.
Niektórzy bezrobotni mogą odbywać praktykę jako stażyści w firmach i instytucjach, np. w powiatowych urzędach pracy, ZUS-ie czy urzędach skarbowych. Firma może mieć u siebie maksymalnie tylu stażystów, ilu pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
Kto może być na stażu
Sprawy z zakresu polityki rynku pracy w powiecie należą do kompetencji starosty. W praktyce jednak upoważnia on do ich realizacji dyrektora powiatowego urzędu pracy, w tym m.in. do wydawania decyzji.
Dyrektor powiatowego urzędu pracy może skierować na staż bezrobotnego, który:
● nie ukończył 25 lat,
● jest długotrwale bez pracy albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo jest kobietą, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
● ma powyżej 50 lat,
● nie posiada kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego,
● samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia,
● po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia,
● jest niepełnosprawny.
Bezrobotny, co do zasady, może być na stażu u pracodawcy czy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej przez sześć miesięcy. Przez ten czas ma także możliwość praktykowania u pełnoletniej osoby fizycznej prowadzącej osobiście i na własny rachunek działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej. Jednak przedsiębiorca taki musi tę działalność prowadzić w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub dziale specjalnym produkcji rolnej.
Dłużej na stażu, bo przez rok, mogą przebywać młodzi bezrobotni. Taka możliwość dotyczy osób, które nie ukończyły 25 lat, i nieco starszych. Dotyczy to pozostających bez pracy, którzy w ciągu roku od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, nie ukończyli 27. roku życia.
W okresie odbywania stażu bezrobotnemu przysługuje stypendium w wysokości 120 proc. kwoty zasiłku. Obecnie stażysta co miesiąc otrzymuje 913,70 zł. Za okres, za który przysługuje mu stypendium, nie ma prawa do zasiłku.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak pozyskać stażystę z urzędu pracy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz:
- Jak napisać wniosek do urzędu
- Umowa o staż
- Przebieg stażu
- Czas pracy stażysty
- Przerwanie stażu