Dla każdego pacjenta prowadzona jest dokumentacja dotycząca stanu zdrowia i udzielonych świadczeń medycznych. Pacjent ma do niej dostęp, ale za wyciągi, odpisy i kopie musi zapłacić.

Co zawiera dokumentacja medyczna prowadzona dla pacjenta

W dokumentacji medycznej pacjenta należy oznaczyć jego tożsamość, czyli podać nazwisko, imiona, datę urodzenia, płeć i miejsce zamieszkania. Oprócz tego podaje się w niej PESEL, a w przypadku noworodka PESEL matki. Gdy ktoś nie ma nadanego takiego numeru, to wówczas wskazuje się na numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Dodatkowo jeszcze dokumentacja musi zawierać nazwisko i imię oraz adres przedstawiciela ustawowego małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody pacjenta.
Oznacza się w niej również, jaki podmiot udzielał świadczeń zdrowotnych, opisuje stan zdrowia pacjenta i wyszczególnia udzielone świadczenia. Istotna jest także data sporządzenia dokumentacji.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Na jakich zasadach przetwarzane są dane dotyczące pacjentów

Kto oprócz rodziny ma prawo dostępu do informacji o chorej osobie

Czy za udostępnienie wyciągów i odpisów trzeba zapłacić

Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto ma wgląd w dokumentację medyczną.