Specjalne komisje, które powstaną w urzędach wojewódzkich, będą zajmowały się ustalaniem, czy doszło do błędu medycznego, czy nie. W składzie wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych znajdą się specjaliści z zakresu medycyny i prawa, będący przedstawicielami samorządów zawodów medycznych i prawniczych oraz organizacji pacjentów działających na terenie województwa, a także przedstawicielami ministra zdrowia i rzecznika praw pacjenta. Rozwiązania takie przewiduje nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Kształtowanie się komisji

Wojewódzkie komisje mają zacząć działać z początkiem 2012 roku. Dlatego musza się one ukształtować odpowiednio wcześniej. Nowe przepisy określają, że samorządy zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych zgłoszą swoich kandydatów na członków wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych do 30 września 2011 roku. W tym samym terminie kandydatów muszą też zgłosić samorządy adwokatów i radców prawnych oraz organizacje społeczne działające na rzecz praw pacjentów.

Miesiąc później – do 30 listopada 2011 r. – kandydatów mają zgłosić minister zdrowia i rzecznik praw pacjenta. Zgodnie z ustawą zgłaszają oni po jednym członku do każdej komisji, którzy mają w nich zapewnione miejsca. Natomiast wojewodowie, spośród pozostałych zgłoszonych osób, do 31 grudnia 2011 roku muszą skompletować komisje.

W sumie w komisjach ma zasiadać po 16 członków. Z czego 14 (poza osobami zgłoszonymi przez ministra i rzecznika praw pacjenta) powołują wojewodowie.

Ustawa określa, że czterech członków mają stanowić osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez lekarskie samorządy zawodowe. Kolejnych czterech wyłonią spośród kandydatur samorządów prawniczych. Natomiast sześciu członków ma być wybranych spośród osób powołanych spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne działające na terenie województwa na rzecz praw pacjenta.