Pracownik może zaskarżyć wypowiedzenie zmieniające do sądu pracy. Czy takie prawo przysługuje mu również w sytuacji, gdy wyrazi zgodę na nowe warunki zatrudnienia?
Wypowiedzenie zmieniające umożliwia zmianę warunków umowy o pracę. W szczególności wypowiedzenie zmieniające ma zastosowanie, jeżeli zmiana pogarsza warunki pracy lub płacy pracownika. Zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego polega na tym, że pracodawca proponuje pracownikowi nowe warunki na piśmie. Istnieje domniemanie przyjęcia nowych warunków. Pracownik ma możliwość odmowy ich przyjęcia do czasu upływu połowy okresu wypowiedzenia. W sytuacji gdy pracownik nie odmówi we wskazanym okresie, przyjmuje się, że wyraził zgodę na nowe warunki. Warto podkreślić, że pracodawca, proponując nowe warunki na piśmie, powinien poinformować pracownika o obowiązującym go terminie równym połowie okresu wypowiedzenia na złożenie odmowy. W braku takiej informacji na piśmie pracownik ma wydłużony czas na złożenie odmowy, tj. aż do końca okresu wypowiedzenia.
A zatem gdy pracownik nie jest usatysfakcjonowany propozycją, musi złożyć odmowę przyjęcia proponowanych warunków pracy pracodawcy. W rezultacie odmowy umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia.
Pracownik na podstawie art. 45 k.p. może zaskarżyć złożone wypowiedzenie zmieniające, zarzucając mu bezzasadność lub naruszenie przepisów. Pracownik jest uprawniony do zaskarżenia wypowiedzenia zarówno w przypadku odmowy, jak i zgody na propozycję pracodawcy. Sąd Najwyższy w wyroku z 1 lutego 2000 r. (I PKN 515/99, OSNP 2001/12/414) potwierdził, że w sprawie o uznanie wypowiedzenia zmieniającego za bezskuteczne (przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach) nie jest istotne, czy pracownik odmówił przyjęcia zaproponowanych warunków. Pracownik może przecież przyjąć niekorzystne warunki w celu zachowania pracy, a jednocześnie podważyć zasadność lub zgodność z prawem propozycji. W sytuacji gdy sąd uzna jego zarzuty, pracownikowi zostaną przywrócone poprzednie warunki pracy.
not. MJ