Mieszkańcy województw mazowieckiego i łódzkiego, którzy zostali poszkodowani w wyniku burz i nawałnic, będą mogli otrzymać zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Środki na ten cel, na razie w wysokości 2 mln zł, uruchomił już dla samorządów minister spraw wewnętrznych i administracji. Jednorazowy zasiłek wyniesie do 6 tys. zł, a jego ostateczna wysokość będzie uzależniona od faktycznych szkód poniesionych przez osobę lub rodzinę.

Ta forma pomocy będzie przysługiwać wszystkim poszkodowanym, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Muszą oni tylko złożyć wniosek w gminie lub ośrodku pomocy społecznej. Jego wzór określa część X załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. nr 27, poz. 138). Zawiera ona skróconą, dwustronicową wersję wywiadu, która upraszcza procedurę związaną z wypłatą świadczenia. Nie oznacza to jednak, że osoby poszkodowane w innych sytuacjach klęsk żywiołowych zawsze otrzymają zasiłek do 6 tys. zł. W każdym przypadku wymaga to decyzji ministra spraw wewnętrzych, który dysponuje rezerwą na ten cel. Osoby, które ucierpiały w wyniku jednostkowego zdarzenia mogą zwrócić się tylko o indywidualną pomoc do samorządów.

Małgorzata Woźniak, rzecznik MSWiA, zapowiedziała też, że wkrótce resort przekaże pieniądze na remonty i odbudowę uszkodzonych domów.

Mieszkańcy miejscowości, w których żywioł zniszczył domy, mogą liczyć na ułatwienia w ich odbudowie czy remontach. Możliwość taką przewiduje nowelizacja rozporządzenia w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy zniszczonych obiektów. Do tego aktu powinien być dodany załącznik z wykazem gmin, w których można korzystać z uproszczonych procedur budowlanych, określonych w ust. z 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. nr 84, poz. 906). Zawsze, gdy doszło do zniszczeń spowodowanych żywiołem, rząd uzupełniał to rozporządzenie. Jeżeli i tym razem tak będzie, to bez nowego pozwolenia będzie można odbudować np. dom jednorodzinny.

Ci, którzy otrzymają pomoc z budżetu państwa, mogą również wystąpić o odszkodowania do firm ubezpieczeniowych, z którymi zawarli umowy. Pomoc ze strony państwa czy gminy nie może powodować odmowy wypłaty odszkodowania lub jego pomniejszenia.

Opodatkowanie pomocy uzależnione jest od źródła finansowania. W większości przypadków jest ona zwolniona z PIT, np. jednorazowe świadczenia materialne finansowane z budżetu państwa lub gmin wypłacane na podstawie przepisów o pomocy społecznej czy odszkodowania otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Wyjątkiem są odszkodowania za szkody majątku związanego z działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej.