Posłowie wszystkich klubów poparli nowelizację ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Jednak ze względu na zgłoszone do niej poprawki została ona ponownie skierowana do komisji polityki społecznej i rodziny. Nowe przepisy, które mają wejść w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw, przewidują wydłużenie o trzy lata vacatio legis, w którym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zachowa osobowość prawną. To oznacza, że dopiero od stycznia 2016 r. zostanie zlikwidowana jego rada nadzorcza, biuro i oddziały terenowe.

– Przeprowadzona w ubiegłym roku nowelizacja ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej zawiera zmiany, które będą wdrażane etapami. W tym czasie konieczne będzie monitorowanie konsekwencji ich wprowadzenia, a do tego niezbędna jest stabilność prawa – mówił Sławomir Piechota, poseł PO, sprawozdawca projektu.

Wskazał też, że dodatkowy czas vacatio legis pozwoli dostosować funkcjonowanie PFRON do nowych przepisów UE dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Posłowie zwracali też uwagę, że ustawa w obecnym brzemieniu zawiera nieprecyzyjne i niejasne przepisy związane z przekształcaniem PFRON w fundusz celowy pozbawiony osobowości prawnej.

– Wątpliwości budzi m.in. tryb przekazywania niektórych zadań do urzędów marszałkowskich – mówił Jan Łopata, poseł PSL.

Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, dodał też, że nowelizacja tzw. ustawy rehabilitacyjnej ustabilizowała sytuację finansową PFRON. Dlatego rząd rozważa, czy nie zwiększyć od przyszłego roku podstawy, według której jest wyliczana dopłata do pensji niepełnosprawnego pracownika. W tym i przyszłym roku stanowi ją wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 roku (1276 zł). Jeżeli rząd zdecyduje się na wprowadzenie zmian, firmy otrzymywałyby wyższe dopłaty do wynagrodzeń, bo ich podstawę stanowiłaby najniższa płaca za 2010 r. (1317 zł).

2,87 mld zł wyda w przyszłym roku PFRON na dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników