Wczoraj rządowym projektem ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zajmowała się sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych.

Aby skorzystać z abolicji, wystarczy wykazać swój nieprzerwany pobyt w Polsce co najmniej od 20 grudnia 2007 r. Pobyt musi być nielegalny w dniu wejścia w życie ustawy. Wtedy cudzoziemiec może liczyć na uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Aby uprościć postępowanie dowodowe, przyjęto domniemanie, że pobyt cudzoziemca w Polsce będzie się uważać za nieprzerwany, jeżeli nic innego nie będzie wynikać z materiału dowodowego lub okoliczności sprawy. Nie trzeba będzie wykazywać możliwości wykonywania pracy lub posiadania dochodów lub mienia wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania przez rok.

O zalegalizowanie pobytu będą mogli wystąpić także cudzoziemcy, którzy otrzymali ostateczną decyzję o odmowie nadania statusu uchodźcy i orzeczono o ich wydaleniu. Będą musieli wykazać nieprzerwany pobyt w Polsce co najmniej od 1 stycznia 2010 r. Ich pobyt powinien być nielegalny w dniu wejścia w życie ustawy. Abolicja pozwala zalegalizować pobyt także tym cudzoziemcom, wobec których 1 stycznia 2010 r. toczyło się postępowanie o nadanie statusu uchodźcy i zostało ono wszczęte w związku ze złożeniem kolejnego wniosku w tej sprawie.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na czas oznaczony trzeba będzie złożyć w ciągu 6 miesięcy od daty obowiązywania ustawy. Cudzoziemiec korzystający z abolicji będzie mógł otrzymać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na 2 lata. W tym czasie będzie mógł podjąć pracę bez zezwolenia. Aby zalegalizować pobyt, nie będzie musiał wykazać się posiadaniem wystarczających środków utrzymania.

Odmowę udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy dostanie ten, kogo dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen z adnotacją odmowy wjazdu. Z abolicji nie skorzystają też ci, którzy przedstawią dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, oraz ci, którzy zagrażają bezpieczeństwu państwa.

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji będzie udzielane na 2 lata. W tym okresie cudzoziemiec będzie miał możliwość uregulowania swojej sytuacji w Polsce. W tym czasie będzie uprawniony do podjęcia zatrudnienia bez zezwolenia na podstawie umowy o pracę.

4,6 tys. tylu imigrantów objęły abolicje z 2003 r. i 2007 r.