Poznawanie kultury i języka mniejszości etnicznych może być obowiązkowe, o ile z takim wnioskiem do dyrektora szkoły wystąpią rodzice uczniów. Dodatkowo oceny z tych zajęć znajdą się na świadectwie i będą wliczone do średniej ocen z wszystkich przedmiotów.

Takie zmiany wprowadza projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. nr 214, poz. 1579 z późn. zm.).

Zgodnie z projektem nauka wspomnianych języków w szkole podstawowej będzie wynosić co najmniej 830 godzin. Z kolei nauka historii i kultury ma się rozpoczynać od czwartej klasy szkoły podstawowej i potrwa co najmniej po 30 godzin. Podobny limit jest w gimnazjum, szkole zawodowej, liceum i technikum. W efekcie liczba tych godzin nie będzie sztywno i odgórnie określana w rozporządzeniu.

Projektowane zmiany mają wejść w życie 1 września 2012 r.