Gmina nie pomniejszy dochodu rodzica składającego wniosek o zasiłek na dziecko o dietę, którą otrzymywał w poprzednim roku, a nie uzyskuje jej w momencie ubiegania się o to świadczenie.

Samorządy nadal mają problemy z ustalaniem, jakie świadczenia wlicza się do dochodu osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne. A od tego zależy, czy dana osoba ma prawo do zasiłku. Jest on przyznawany tym rodzicom, którzy osiągają dochody nieprzekraczające kryterium dochodowego wynoszącego 504 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie oraz 583 zł, gdy wychowuje się w niej niepełnosprawne dziecko. Katalog dochodów, które się do niego wliczają, zawiera art. 3 pkt. 1 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Wśród nich wymienione są też diety (otrzymywane np. z tytułu pełnienia funkcji radnego).

Gminy zwracają jednak uwagę, że w sytuacji gdy dietę rodzic otrzymywał w roku bazowym (czyli roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy), a nie uzyskuje jej w momencie składania wniosku, to niemożliwe jest zastosowanie tzw. procedury dochodu utraconego. Pozwala ona uaktualnić dochód rodziny i pomniejszyć go o tę utraconą kwotę.