W czasie wakacji wiele przedsiębiorstw ma problemy z organizacją pracy ze względu np. na długotrwałe urlopy wykorzystywane przez wielu pracowników. W takim przypadku firmy mogą podpisywać umowy na czas zastępstwa, które są szczególnym rodzajem kontraktów terminowych. Zawiera się je, gdy trzeba zastąpić pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.

W takiej umowie przede wszystkim należy określić strony, które ją zawierają, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy (w tym m.in. rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania oraz wysokość wynagrodzenia). Dodatkowo trzeba też wskazać, że ten kontrakt terminowy jest zawierany na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika (wymienionego z imienia i nazwiska).

Umowa na zastępstwo może być szczególnie atrakcyjna dla osób, które chcą szybko znaleźć pracę (choćby na krótki czas) lub którym zależy na możliwości szybkiej zmiany zatrudnienia.

Wynika to z tego, że obie jej strony mogą łatwo zakończyć zatrudnienie na tej podstawie. Rozwiązanie umowy na czas zastępstwa następuje z upływem terminu, na jaki została zawarta (czyli w momencie powrotu zastępowanego pracownika do pracy). Jeśli jednak jedna ze stron chce szybciej zakończyć takie zatrudnienie, może rozwiązać umowę na zastępstwo za trzydniowym wypowiedzeniem. W przypadku zwykłej umowy terminowej okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, o ile zastrzeżono taką możliwość.

Warto podkreślić, że termin rozwiązania umowy na czas zastępstwa można ustalić inaczej niż przy kontraktach zawieranych na czas określony. Czas jej trwania może zostać określony albo bezpośrednio przez oznaczenie konkretnej daty, albo przez podanie zdarzenia powodującego rozwiązanie umowy o pracę (czyli np. w sytuacji, w której zastępowany podwładny wraca do pracy).