Osoba podejmująca naukę powinna dokładnie przeczytać regulamin studiów oraz treść umowy zawieranej z uczelnią, tak aby jeszcze przed rozpoczęciem nauki poznać warunki kształcenia. W przypadku łamania praw, student może się zwrócić o pomoc do rzecznika praw studenta.

Czy uczelnia może dowolnie pobierać opłaty

Szkoła w ciągu roku akademickiego, powołując się na zarządzenie kanclerza, wprowadziła obowiązek uiszczania należności za egzamin dyplomowy. Studenci nie chcą za niego płacić. Szczególnie, że wcześniej taka opłata nie była pobierana. Czy mimo to szkoła może się domagać od studentów jej uiszczania?