Gminy powinny zapoznać się z nowym wzorem sprawozdania z zapewniania nauczycielom średnich płac za 2011 rok. Jego wersja elektroniczna będzie zamieszczana na stronie internetowej resortu edukacji narodowej.
Samorządy wciąż mają problemy ze sposobem wyliczania średnich płac nauczycielom. Świadczą o tym m.in. błędy, jakie pojawiają się w sprawozdaniach, które co roku przesyłają do regionalnych izb obrachunkowych (RIO).
Błędy są na tyle istotne, że dane wpisane do wersji elektronicznej sprawozdania różniły się od tych z wersji papierowej.
Zapobiec tym nieprawidłowościom ma nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 6, poz. 35). W najbliższych dniach zmiana rozporządzenia zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw.
Gminy będą miały dostęp do jednolitego wzoru wersji elektronicznej sprawozdania, który będzie zamieszczany na stronie resortu edukacji narodowej. Do rozporządzenia wpisano też, że dane zawarte w formie elektronicznej muszą być zgodne z tymi przekazywanymi w formie pisemnej.
Ponadto sprawozdanie powinno być podpisane przez osobę faktycznie bezpośrednio je sporządzającą i przedstawiciela organu prowadzącego w rozumieniu art. 91d pkt 2 Karta nauczyciela (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zarząd powiatu, zarząd województwa).
Obecnie wzór sprawozdania tego nie precyzuje.