Absolwent, który ukończył studia licencjackie, może na czas wakacji zarejestrować się w urzędzie pracy (UP) jako bezrobotny. Dzięki temu będzie mógł zostać skierowany z UP na płatny staż. Zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. zm.) za każde 30 dni kalendarzowych stażyście przysługują dwa dni urlopu. Za nieusprawiedliwioną nieobecność podczas więcej niż jednego dnia stażu albo usprawiedliwioną, ale uniemożliwiającą zrealizowanie ustalonego programu, pracodawca może pozbawić taką osobę możliwości kontynuowania nauki. Może tak zrobić, nawet jeśli umowa z nią podpisana jest na kilka miesięcy.

Inne reguły udzielania urlopu dotyczą studentów dziennych na stażu (np. między drugim a trzecim rokiem studiów), czyli osoby, które nawet w trakcie wakacji są uznawane jako uczące się. Tylko studenci, którzy kształcą się na studiach niestacjonarnych, mogą zarejestrować się w urzędzie pracy i pójść na odpłatny staż. Ci, którzy studiują w trybie dziennym, nie mają takiej możliwości. Oni mogą jedynie skorzystać z oferty staży, która pochodzi bezpośrednio od firmy (bez pośrednictwa urzędu).

– Student, który wybiera się na taki staż, powinien w umowie z pracodawcą określić warunki, na jakich będzie się on odbywał – mówi Marta Piasecka, dyrektor Biura Karier Uniwersytetu Warszawskiego.

Może przed jej spisaniem ustalić, kiedy chciałby pójść na urlop w czasie wakacji.