Osoby, które dostały się do szkoły ponadgimnazjalnej, muszą jak najszybciej dostarczyć do niej oryginał świadectwa oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu. Trzeba do wymaganych dokumentów dołączyć także oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej placówce.

– Ci, którzy tego nie zrobią w wyznaczonym terminie, zostaną skreśleni z listy przyjętych, a ich miejsce zastąpią ci, którzy zgłoszą się w drugiej turze rekrutacji – ostrzega Grzegorz Lech, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

Już dzisiaj gimnazjaliści, którzy nie dostali się do żadnej wybranej szkoły, będą mogli dowiedzieć się, gdzie są jeszcze wolne miejsca. W tym roku również największą popularnością cieszyły się licea, dlatego najwięcej wolnych miejsc będzie w technikach i zawodówkach. Ci, którzy wezmą udział w rekrutacji uzupełniającej, będą mieli zaledwie kilka dni od momentu podania informacji o wolnych miejscach na zapisanie się do szkoły. Gimnazjaliści, którzy dostaną się w dodatkowym naborze, muszą także dostarczyć wymagane dokumenty w wyznaczonym przez szkołę terminie (do końca tygodnia lub na początku przyszłego), aby potwierdzić wolę podjęcia nauki.