Osoba zatrudniona w USA ubiegająca się o emeryturę z ZUS spełni warunek rozwiązania stosunku pracy, jeżeli rozwiąże go przed przejściem na emeryturę.
Polacy pracujący poza granicami kraju ubiegający się o emerytury z ZUS mają wątpliwości, czy wypłata ich świadczeń zostanie zawieszona na podstawie art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1709). Czy faktycznie muszą się zwolnić z pracy u zagranicznych pracodawców?
Przepisy te mają także zastosowanie do emerytur przysługujących osobom pozostającym w stosunku pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii. Dotyczy to także osób zatrudnionych w większości państw, z którymi Polskę łączą dwustronne umowy międzynarodowe w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, m.in. w USA. W praktyce oznacza to, że osoba zatrudniona w USA ubiegająca się o emeryturę z ZUS spełni warunek rozwiązania stosunku pracy, jeżeli rozwiąże go przed przejściem na emeryturę. Jeśli tego nie zrobi, emerytura nie będzie wypłacana aż do czasu dopełnienia tej formalności.
Czy jeśli osoba ponownie zatrudni się u tego samego pracodawcy, to ZUS wznowi wypłatę emerytury?
Tak. Przepisy nakazują podjęcie wypłaty od miesiąca, w którym emeryt przynajmniej przez jeden dzień nie pracował u tego samego pracodawcy. Jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek o ponowną wypłatę świadczenia. Do takiego wniosku należy koniecznie dołączyć świadectwo pracy albo zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i datę rozwiązania stosunku pracy.
Czy takie świadectwo musi być przetłumaczone na język polski?
Dokument składa się w oryginale – bez konieczności dokonywania tłumaczenia na język polski – w oddziale ZUS lub za pośrednictwem zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej miejsca zamieszkania. Nie ma zatem potrzeby składania tłumaczenia dokumentu. Gwarantują to przepisy międzynarodowe, które nakazują uwzględnianie dla celów emerytalno-rentowych także dokumentów wystawionych w języku urzędowym innego państwa – będącego stroną zawartej przez RP umowy międzynarodowej o zabezpieczeniu społecznym oraz innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii. W przypadku wątpliwości co do autentyczności zagranicznych dokumentów ZUS może zwrócić się do instytucji ubezpieczeniowej państwa, w którym emeryt jest lub był zatrudniony, z prośbą o weryfikację wymienionych dokumentów lub informacji w nich zawartych.