Oświadczenie o bezskutecznej egzekucji alimentów nie zawiera tych samych informacji co zaświadczenie wystawiane przez komornika. Gminy będą więc musiały występować o ich uzupełnienie.
Rodzic, który ubiega się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA), może dzięki obowiązującej od 1 lipca tzw. ustawie deregulacyjnej podać w oświadczeniu nie tylko osiągnięty dochód. Nowe brzmienie art. 15 ust. 1 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.) umożliwia mu też złożenie oświadczenia o bezskutecznej egzekucji alimentów zamiast zaświadczenia wystawianego przez komornika.
Gminy zwracają jednak uwagę, że zaświadczenie, którego wzór jest określony w rozporządzeniu, oprócz wskazania okresu, w trakcie którego rodzic nie otrzymywał alimentów, zawiera też dodatkowe informacje. Są one potrzebne do prowadzenia postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego.