Tylko do 1 sierpnia 2011 r. przedsiębiorcze matki mogą wnieść do ZUS wniosek o umorzenie składek na Fundusz Pracy.
Osoby zatrudnione na etacie, które przebywały na urlopach wychowawczych i prowadziły działalność gospodarczą, mają możliwość umorzenia składek i odsetek na Fundusz Pracy za okres od 1 stycznia 1999 r. do końca sierpnia 2009 r. Zainteresowani mogą składać wnioski od 1 lutego do 1 sierpnia (łącznie) tego roku. Możliwość umorzenia składek wprowadziła ustawa z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 257, poz. 1725). Termin ten jest tzw. terminem materialnym, co oznacza, że nie podlega on przywróceniu zarówno z urzędu, jak i na wniosek strony.
– Uchybienie temu terminowi przez wnioskodawcę wywołuje skutek prawny w postaci wygaśnięcia prawa do złożenia wniosku po 1 sierpnia 2011 r. – mówi Wojciech Andrusiewicz z Centrali ZUS.
Zatem jeśli zainteresowana spóźni się i złoży wniosek np. 2 sierpnia, będzie musiała wybrać: albo sama od razu zapłaci dług wobec ZUS, albo złoży do niego wniosek o rozłożenie należności na raty. Trzeba jednak pamiętać, że ZUS nie musi się zgodzić na układ ratalny.
Z danych zakładu wynika, że do końca maja wpłynęło 926 wniosków o umorzenie, z czego urzędnicy rozpatrzyli 557. ZUS umorzył należności na kwotę 259,9 tys. zł, w tym 197 tys. zł z tytułu składek i 62,9 tys. zł odsetek.
Kobiety, które przebywały na urlopach macierzyńskich i wychowawczych i prowadziły działalność gospodarczą już wcześniej, do 1 września 2010 r. mogły się ubiegać o umorzenie innych należności składkowych. W przypadku osób, które pobierały zasiłki macierzyńskie, umorzeniu podlegały zarówno zapłacone, jak i nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy wraz z należnościami pochodnymi (odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną). Osobom na urlopach wychowawczych umarzane były tylko należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (ale nie na Fundusz Pracy), a z tych opłaconych umorzono tylko odsetki za zwłokę naliczone od składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych po terminie. Ostatecznie ustawodawca przyznał kobietom na urlopie wychowawczym także możliwość ubiegania się o umorzenie składek na FP.