Tak, po wypełnieniu INF-U-P i INF-D-P (najlepiej w tej kolejności) za ujednolicony w przypadku obu uprawnień okres sprawozdawczy, tj. za okres zatrudnienia pracownika (tu: styczeń 2008). Dane z poz. 24-43 i 44 INF-U-P wraz z kwotami składek z poz. 51-55 pozwalają na ustalenie kwoty bazowej refundacji i wykazanie jej w poz. 56.

Kwotę bazową dofinansowania (poz. 43 INF-D-P) ustala się na podstawie poz. 24-35 mnożników najniższego wynagrodzenia i kwoty najniższego wynagrodzenia. Następnie porównuje się ją z kwotą wynagrodzenia osiąganego niepodlegającą finansowaniu ze środków publicznych. W poz. 48 wykazuje się kwotę niesfinansowaną, a jeżeli kwota bazowa mieści się w całości w kwocie niesfinansowanej - kwotę bazową. Pracodawca otrzyma kwotę z poz. 49 INF-D-P bez analizowania jej zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy na zatrudnienie.

Kwoty z poz. 56 INF-U-P i poz. 48 INF-D-P mogą stanowić pomoc na rekompensatę podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ich suma nie może przekroczyć tych kosztów ani kosztów płacy pracownika. Dotychczas porównania tych kwot dokonywano po zakończeniu roku, a obecnie przeniesiono je także do formularzy miesięcznych. Jeżeli kwoty te stanowią pomoc na zatrudnienie, to należy:

  •  ustalić kwotę kosztów płacy i kwotę podwyższonych kosztów zatrudnienia, a niższą z tych kwot wykazać w poz. 46 INF-U-P i poz. 38 INF-D-P,
  •  wskazać w poz. 45 INF-U-P i poz. 37 INF-D-P sposób ustalenia podwyższonych kosztów zatrudnienia (jest to równoznaczne ze złożeniem stosownego oświadczenia w odniesieniu do pracownika na dany rok i może być zmieniane, co wymaga korekt dokumentów złożonych na dany rok),
  •  wykazać do wypłaty kwotę łącznie nieprzekraczającą niższego z pułapów intensywności pomocy w pierwszej kolejności zaliczając ją na poczet refundacji, a w INF-D-P zwiększyć pozostałą kwotę o kwotę z poz. 49.

W stosunku do rozliczenia 2007 roku uległy zmianie mnożniki ryczałtu dla otwartego rynku pracy. Ponadto dla wszystkich ryczałt ustala się w przeliczeniu na etaty, ale z uwzględnieniem składek wymienionych w art. 25a ust. 2-4 ustawy. Jeżeli jednak wspomniane kwoty nie stanowią dla pracodawcy pomocy na zatrudnienie, to w poz. 37 INF-D-P i poz. 45 INF-U-P zaznaczy on pole 3 i nie dokona wspomnianej analizy, a kwotami do wypłaty będą odpowiednio: suma kwot z poz. 48 i 49 INF-D-P i kwota z poz. 56 INF-U-P.

Reasumując, w INF-U-P należy wykazać:

poz. 35 = 03, poz. 36 = 12, poz. 37 = 06, poz. 43 = 10, poz. 44 = 31, poz. 45 = 1, poz. 46 = 2184,11, poz. 48 = 0, poz. 47 i 49 = 386,48, poz. 50 = 1850, poz. 51 i 54 = 180,56, poz. 52 = 120,25, poz. 55 = 45,33, poz. 53 = 33,30, poz. 56 i 57 = 390,09.

Natomiast w INF-D-P:

Poz. 31 = 0,097, poz. 32 = 0,387, poz. 35 = 0,323, poz. 47 = 936, poz. 37 = 1, poz. 38 - 2184,11, poz. 39 = 390,09, poz. 40 = 0, poz. 41 = 390,09, Poz. 42 = 1850, poz. 45 = 109,30, Poz. 43, 46, 48 i 50 = 386,48, poz. 49 = 0.

LUIZA KLIMKIEWICZ

specjalista z zakresu pomocy publicznej Lege Artis Konsulting

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 25a ust. 2-4 i art. 26a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.).