Polska – podobnie jak większość wysokorozwiniętych państw świata – znajduje się w grupie krajów, w których obowiązuje płaca minimalna. W niektórych państwach, m.in. Austrii, Szwecji czy Finlandii takie pojęcie nie istnieje, a dolną granicę widełek płacowych ustala się tam w drodze negocjacji między pracodawcami i pracownikami.

Część państw zdecydowała się na zastosowanie jeszcze innego rozwiązania – pozostawienia decyzji co do wysokości wynagrodzenia minimalnego w gestii lokalnych władz. Tak jest na przykład w USA czy Kanadzie, gdzie stawka płacowego minimum jest zróżnicowana regionalnie. Według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wysokość minimalnego wynagrodzenia w Polsce reguluje ustawa. Zgodnie z nią, płaca podstawowa jest ustalana corocznie przez Komisję Trójstronną lub – jeśli Komisja nie zdąży jej określić w wymaganym terminie – przez rząd.

Wzrost płacy minimalnej następuje z roku na rok i jest nie niższy niż wskaźnik inflacji. Na mocy ustawy pracodawcy mogą obniżyć poziom minimalnego wynagrodzenia. Dotyczy to jednak wyłącznie pracowników młodych, wchodzących na rynek pracy. W ciągu pierwszego roku zatrudnienia przedsiębiorcy mogą im wypłacać 80 proc. płacy minimalnej. Po tym czasie debiutującemu pracownikowi przysługuje już co najmniej 100 proc. kwoty wyznaczonej w ustawie.

Od 1 stycznia 2011 roku płaca minimalna w Polsce wynosi 1 386 zł brutto. Stanowi to 42,9 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z 2010 roku, co nie odbiega znacząco od proporcji notowanych w krajach europejskich. Pracownik opłacany wynagrodzeniem minimalnym nie otrzymuje jednak na rękę kwoty wymienionej w ustawie. Stawka brutto jest bowiem pomniejszana o obowiązkowe składki emerytalno-społeczne. Po odjęciu wszystkich obciążeń do kieszeni takiej osoby trafia więc 1 032,34 zł miesięcznie.

Warto pokreślić, że wyższe minimum płacowe pociąga ze sobą wzrost powiązanych z nim świadczeń. I tak, wraz z podniesieniem minimum rośnie dodatek za pracę w porze nocnej oraz zwiększa się maksymalna kwota odprawy z tytułu zwolnień grupowych – podkreśla portal rynekpracy.pl.