Tak

Aby otrzymać emeryturę pracowniczą, powinniśmy jako ostatni tytuł do ubezpieczeń mieć umowę o pracę.

Jeżeli w okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy wykonywał pan pozarolniczą działalność i dobrowolnie podlegał ubezpieczeniom społecznym, należy uznać, że ostatnim tytułem, z którego podlegał pan ubezpieczeniom, było prowadzenie działalności. Przyznanie emerytury (po zmianie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego) będzie zależało od nawiązania stosunku pracy.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 29 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

■  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 października 2007 r. (sygn. akt P 10/07, Dz.U. nr 200, poz. 1445).