Nie

Jeśli ostatnim tytułem do ubezpieczenia, jakiemu pani podlegała, była umowa o pracę, nie będzie pani musiała zawierać takiej umowy, aby otrzymać emeryturę.

Emerytura pracownicza przysługuje kobiecie urodzonej po 1948 r., jeśli do końca 2008 roku osiągnie wiek 55 lat i 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Aby otrzymać taką emeryturę, trzeba ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o nią, być pracownikiem oraz w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawać w stosunku pracy co najmniej przez sześć miesięcy. Od obowiązku spełnienia tych warunków są wyjątki. Jeżeli w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę wnioskodawca był uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy (a tak jest w analizowanej sytuacji) nie wymaga się spełnienia warunku pozostawania w stosunku pracy przez okres co najmniej sześciu miesięcy w okresie ostatnich 24 miesięcy ubezpieczenia. Zatem osoba, która przechodzi z renty na emeryturę, może się legitymować jakimkolwiek okresem ubezpieczenia pracowniczego. Ubezpieczenie to musi być jednak ostatnim ubezpieczeniem, jakiemu podlegał rencista.

MONIKA BUGAJ-WOJCIECHOWSKA

specjalista od ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 46 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).