Nauczyciel może na swój wniosek przejść na emeryturę, jeśli będzie legitymował się długim stażem. Prawo nie wymaga wtedy, żeby osiągnął wiek emerytalny. Problem w tym, że zainteresowani nie wiedzą, jak interpretować sformułowanie „na swój wniosek”.

Z wyjaśnienia ZUS przesłanego do „DGP” wynika, że zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nauczyciele mający między innymi 30-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat w szczególnym charakterze, mogą – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – przejść na emeryturę. Ten warunek jest spełniony zarówno wtedy, gdy nauczyciel złoży wypowiedzenie, jak i wówczas, gdy stosunek pracy z jego inicjatywy zostanie rozwiązany za porozumieniem stron.

W pewnych sytuacjach nauczyciel posiadający wymagany staż określony w art. 88 ust. 1 karty będzie mógł pójść na emeryturę, mimo że sam z własnej inicjatywy nie rozwiąże stosunku pracy. Będzie tak wtedy, gdy m.in. straci zatrudnienie, bo szkoła zostanie całkowicie lub częściowo zlikwidowana, zmniejszono jej oddziały lub okrojono plany nauczania.

– Zakład przy ustalaniu, czy został spełniony warunek rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela, konieczny do stwierdzenia jego uprawnień do emerytury bez względu na wiek, stosuje wskazane przepisy Karty nauczyciela – mówi Małgorzata Szczepańska z Centrali ZUS.

Dodaje, że ZUS, podejmując decyzję w tej sprawie, opiera się na podstawie prawnej rozwiązania stosunku pracy wskazanej w świadectwie pracy.