Sejmowa komisja finansów publicznych wczoraj pozytywnie zaopiniowała wniosek ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Pracy (FP) na 2011 rok. W efekcie do firm zatrudniających młodocianych trafi o 80 mln zł więcej, niż wynika to z pierwotnej wersji planu, czyli łącznie 350 mln zł.

Na zwiększenie środków na aktywizację młodocianych zgodził się już wcześniej minister finansów. Również sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny pozytywnie odniosła się do tego pomysłu. Zgoda komisji finansów to ostatni etap procedury uruchomienia dodatkowych środków.

Pracodawcy, zatrudniając młodocianych, płacą im wynagrodzenie i odprowadzają do ZUS składki m.in. na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. W zamian z Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) mogą uzyskać częściową refundację poniesionych kosztów. Dostają na to pieniądze właśnie z FP.

– Nie wykluczam złożenia do ministra finansów kolejnego wniosku o uruchomienie dodatkowych środków z funduszu w zależności od sytuacji na rynku pracy – mówi Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej.