Raz na trzy lata wojewoda będzie przeprowadzał kompleksową kontrolę w jednostkach gminy i powiatu, które zajmują się pomaganiem osobom doświadczającym domowej przemocy.
Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, urzędy gmin, starostwa powiatowe oraz jednostki pomocy społecznej, które realizują zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, to niektóre z instytucji, które będą kontrolowane przez wojewodę. Ich pełna lista oraz szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli są określone we wchodzącym jutro w życie rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 126, poz. 718). Zawiera ono też wzór legitymacji uprawniającej do prowadzenia działań kontrolnych.
Rozporządzenie przewiduje cztery typy kontroli przeprowadzanych przez zespół inspektorów wojewódzkich. Będą to kontrole kompleksowe, przeprowadzane nie rzadziej niż raz na trzy lata, problemowe, sprawdzające i doraźne. Kontrole będą przeprowadzane w oparciu o przyjęty na dany rok kalendarzowy plan, z wyjątkiem kontroli doraźnych. One mogą być prowadzone w każdym czasie, po wpłynięciu do wojewody informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu danej instytucji.
Nowe przepisy określają też kwalifikacje inspektorów wojewódzkich prowadzających kontrole. Muszą oni mieć ukończone studia na jednym z kierunków wymienionych w rozporządzeniu (np. politologia) oraz co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach, które w swoim zakresie działań miały przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Osoby, które nie mają takiego doświadczenia, muszą ukończyć specjalne 100-godzinne szkolenie. Pracownicy urzędu wojewódzkiego, którzy nie spełniają tych kwalifikacji, mają czas na ich uzupełnienie do końca 2016 roku.