Tak

Różnica między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem przed rehabilitacją zawodową a wynagrodzeniem otrzymywanym w ramach rehabilitacji zawodowej wynosi 846,19 zł i stanowi kwotę zasiłku wyrównawczego.

Zasiłek wyrównawczy stanowi różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem, które pracownik pobierał w okresie 12 miesięcy przed powstaniem prawa do zasiłku wyrównawczego, a miesięcznym wynagrodzeniem, które uzyskuje podczas pracy w nowych warunkach. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie otrzymywane przed rehabilitacją ustala się w sposób określony do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. W analizowanej sytuacji przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy obliczyć z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczął pan rehabilitację zawodową, tj. od października 2006 r. do września 2007 r. Należało zatem uwzględnić przychody pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego:

  •  za okres od października 2006 r. do czerwca 2007 r. - 2926,44 zł [3600 zł - 673,56 zł (18,71 proc. z kwoty 3600 zł)]; łącznie 26 337,96 zł (2926,44 zł x 9 miesięcy),
  •  za okres od lipca do września 2007 r. - 3034,44 zł [3600 zł - 565,56 zł (15,71 proc. po obniżeniu składki na ubezpieczenie rentowe z kwoty 3600 zł) = 3034,44 zł]; łącznie 9103,32 zł (3034,4 zł x 3 miesiące).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od października 2006 r. do września 2007 r. wyniosło 2953,44 zł [26 337,96 zł + 9103,32 zł = 35 441,28 zł; 35 441,28 zł: 12 miesięcy = 2953,44 zł]. Natomiast miesięczne wynagrodzenie dla pracownika wykonującego pracę w ramach rehabilitacji zawodowej wynosiło 2107,25 zł [przychód 2500 zł - 392,75 zł (15,71proc. z kwoty 2500 zł) = 2107,25 zł].

Różnica między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem przed rehabilitacją zawodową, a wynagrodzeniem otrzymywanym w ramach rehabilitacji zawodowej wynosi 846,19 zł. Kwota ta stanowi kwotę zasiłku wyrównawczego. Zatem został on obliczony prawidłowo.

ANETA MAJ

ekspert od zasiłków

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 23, 24 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.).