Tak

Zgodnie z art. 52 par. 2 k.p. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania terminów wypowiedzenia mogą być różne. Kodeks pracy nie określa ich katalogu, podając jedynie, że chodzi o ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Nie wystarczy zatem, że pracownik naruszy nawet w oczywisty sposób obowiązki pracownicze, np. spóźni się do pracy. Naruszenie pracowniczego obowiązku musi zostać zakwalifikowane jako ciężkie. O tym, czy tak będzie, decyduje ocena konkretnego przypadku.

Pracodawca ma prawo do umieszczenia w regulaminie pracy postanowienia o bezwzględnym zakazie przebywania na terenie zakładu pracy po spożyciu alkoholu i traktowania takiej sytuacji na równi z ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, nawet wówczas, gdy w takim stanie pracownik znajduje się po zakończeniu swoich godzin pracy.

Istotne jest, że pracodawca może podjąć decyzję o dyscyplinarnym zwolnieniu pracownika wyłącznie w terminie jednego miesiąca od uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy w tym trybie. Bieg tego terminu rozpoczyna się jednak od czasu, gdy pracodawca mógł zweryfikować uzyskaną informację na temat zachowania pracownika. Jeżeli zatem pracodawca uzyskał wiadomość o spożywaniu alkoholu przez pracownika na terenie zakładu pracy i informację tę potwierdził, wówczas od tej chwili pracodawca ma czas jednego miesiąca na podjęcie ewentualnej decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania terminów wypowiedzenia.

DARIUSZ GAWRON-JEDLIKOWSKI

radca prawny

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 52 par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).