Tak

W pozwie należy określić wartość przedmiotu sporu. Jeżeli Pan tego nie uczyni, sąd zwróci pozew.

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, nawet jeżeli pracownik nie wnosi o przyznanie mu odszkodowania, jest sprawą o charakterze majątkowym. W tego typu sprawach, podobnie jak i innych sprawach o roszczenia pracowników dotyczących nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi - przy umowach na czas określony - suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony - za okres jednego roku.

Brak formalny pozwu polegający na niewskazaniu wartości przedmiotu sporu uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu, dlatego nie może być usunięty w drodze czynności wyjaśniających.

Warto pamiętać, że, po pierwsze, od wartości przedmiotu sporu zależy właściwość rzeczowa sądu, czyli, czy właściwym do rozpoznania sprawy w I instancji będzie sąd rejonowy czy też sąd okręgowy (z pewnymi wyjątkami, gdy sąd rejonowy jest właściwy bez względu na wartość przedmiotu sporu). Po drugie, od wartości przedmiotu sporu zależy to, czy powód musi uiścić opłatę od pozwu. Po przekroczeniu 50 tys. zł, od pozwu i innych pism procesowych pobiera się opłatę stosunkową. Po trzecie, wreszcie, wartość przedmiotu sporu wpływa na to, czy sprawa rozpoznana będzie w postępowaniu zwykłym czy uproszczonym. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł, niezależnie od woli stron, sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu uproszczonym, co pociąga za sobą szereg konsekwencji procesowych, a w szczególności obowiązek wnoszenia niektórych pism procesowych (w tym pozwu) na formularzach urzędowych.

Konsekwencją niezastosowania się do wezwania o usunięcie braków formalnych pozwu będzie jego zwrot, który spowoduje, iż wniesiony pozew nie wywoła żadnych skutków prawnych.

RAFAŁ KRAWCZYK

sędzia Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 35 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398 z późn. zm.).

■  Art. 130 par. 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).