Nie

Pracodawca nie może stosować wobec pracowników kar innych niż te, które określone są w kodeksie pracy.

Kara zastosowana przez pracodawcę w analizowanym przez nas przykładzie nie jest wymieniona w kodeksie pracy, dlatego pracownik powinien wnieść do pracodawcy sprzeciw od nałożonej kary. Termin do wniesienia sprzeciwu przez pracownika wynosi siedem dni od dnia zawiadomienia przez pracodawcę o wymierzeniu kary porządkowej. Pracodawca powinien uwzględnić sprzeciw lub go odrzucić. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

Dopiero po wyczerpaniu trybu wewnątrzzakładowego pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu rejonowego z powództwem o uchylenie kary porządkowej (art. 112 k.p.). Na złożenie takiego powództwa pracownik ma 14 dni od zawiadomienia go o odrzuceniu sprzeciwu.

W analizowanym przykładzie sąd uchyli nałożoną przez pracodawcę karę porządkową, ponieważ była ona niezgodna z prawem. Pracownik powinien jednak pamiętać o tym, że jego zachowanie uprawniało pracodawcę również do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

RAFAŁ KRAWCZYK

sędzia Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 108, art. 112 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).