Projekt nowelizacji przedstawiła Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Według projektu, centra i kluby integracji społecznej tworzyć będą mogły organizacje pozarządowe z wyłączeniem partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców, samorządów zawodowych oraz fundacji utworzonych przez partie. Projekt pozwala natomiast na tworzenie centrów integracji społecznej niektórym podmiotom, które mogą prowadzić działalność pożytku publicznego: organizacjom kościelnym oraz spółdzielniom socjalnym.

Nowela umożliwić ma także wspieranie aktywności zawodowej uczestników centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej urzędom pracy. Obecnie uczestnicy tego rodzaju zajęć zostają wykreśleni z rejestru bezrobotnych, a tym samym nie mogą się później ubiegać np. o dotację z Funduszu Pracy. Dlatego w projekcie zaproponowano, aby mieli oni status poszukujących pracy, co umożliwi im np. otrzymanie wsparcia na utworzenie spółdzielni, bez potrzeby fikcyjnej rejestracji w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Projekt umożliwić ma także organizowanie staży w organizacjach pozarządowych, które dysponują klubem integracji społecznej.

Zmiany w nowelizacji umożliwiają także prowadzenie spółdzielniom socjalnym statutowej działalności nieodpłatnej. Obecnie, gdy realizują zadania publiczne, muszą pobierać opłaty, co w przypadku udziału w konkursach różnicuje sytuację organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.