Posłowie rozpatrzyli sprawozdanie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych i skierowali projekt ponownie do dalszych prac w tej komisji. W projekcie zaproponowano zmiany w artykule 25 ustawy - dotyczy on warunków, jakie musi spełnić osoba, która chce podjąć służbę w policji.

Obecnie jednym z warunków, jakie musi spełniać kandydat jest niekaralność rozumiana jako niekaralność zarówno za przestępstwo, jak i za wykroczenie. Zdarza się, że postępowanie kwalifikacyjne do służby jest przerywane, ponieważ kandydat został ukarany za popełnienie drobnego wykroczenia.

W projekcie zaproponowano, by jednym z warunków dla kandydata do służby było to, iż nie był on skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Projekt precyzuje, jakie etapy składają się na postępowanie kwalifikacyjne do służby, wymagane dokumenty, a także rodzaje testów, które kandydat musi zdać.

Nowelizacja ustawy, jeśli zostanie uchwalona, wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.