Każdy pracodawca mający siedzibę w państwie Unii Europejskiej będzie mógł wpłacać składki do pracowniczych funduszy emerytalnych w Polsce.
Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Projekt przewiduje, że pracodawcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegi i Szwajcarii będą mogli wpłacać składki pracowników do pracowniczych funduszy emerytalnych w Polsce.
Proponowane przez rząd rozwiązanie prawne stanowi dostosowanie do dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami.
Dyrektywa umożliwia przejmowanie przez pracownicze fundusze emerytalne składki opłacanej przez zagranicznych pracodawców, którzy są założycielami lub akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych.