Po publikacji „DGP” „Policja wyrzuca na emeryturę” (nr 242/ 2010) sprawą policjantów zwalnianych po 30 latach służby zainteresował się także rzecznik praw obywatelskich (RPO). W wystąpieniu skierowanym do premiera Donalda Tuska zwrócił uwagę, że art. 41 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2007 r., nr 43, poz. 277 z późn. zm.) umożliwia zwalnianie funkcjonariusza tylko dlatego, że ma on 30 lat wysługi emerytalnej. Identyczne rozwiązania ustawodawca stosuje także wobec funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

– Rząd z jednej strony deklaruje chęć wydłużenia o 10 lat czasu służby uprawniającego do emerytury, a jednocześnie nie znosi przepisu uprawniającego komendanta do zwolnienia niewygodnego policjanta po 30 latach – mówi podinspektor Andrzej Szary, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Policjantów.

Jednocześnie przypomina, że w czasie ostatnich negocjacji dotyczących reformy emerytalnej służb mundurowych rząd obiecał, że przepis ten zostanie skreślony. Do sądów administracyjnych wciąż trafiają sprawy funkcjonariuszy, którzy nie godzą się na dyskryminację ze względu na wiek. W przedstawionej przez „DGP” sprawie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15 grudnia 2009 r. (sygn. Akt I OSK 649/09) uznał, że obowiązujące przepisy są niezgodne z dyrektywą Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustalającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.Urz. WE L 303 z 2 grudnia 2000 r.). To właśnie ta dyrektywa zakazuje dyskryminacji ze względu na wiek.

Podobnie uważa RPO. Jednak wskazuje, że dyrektywa nie wymaga przyjmowania do służby lub dalszego zatrudnienia funkcjonariuszy, żołnierzy zawodowych, służb więziennych oraz jednostek ratowniczych nieposiadających wymaganych zdolności wykonania zadań służbowych. RPO podkreśla także, że zgodnie z preambułą wspomnianej dyrektywy państwa mogą nie stosować przepisów dyrektywy dotyczącej niepełnosprawności i wieku, ale wyjątek ten dotyczy tylko sił zbrojnych. Unia jednak wymaga, aby państwa decydujące się na takie rozwiązanie określiły zakres stosowania odstępstwa od zasady braku dyskryminacji ze względu na wiek.

1094 w ubiegłym roku tylu policjantów odeszło ze służby ze względu na wiek