Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym. Pracownik ma zamiar wnieść odwołanie do sądu pracy. Firma zaproponowała ugodę pozasądową polegającą na zmianie trybu rozwiązania stosunku pracy i treści świadectwa pracy. Co do zasady taka ugoda jest dopuszczalna. W istocie jest ona dwustronną czynnością prawną (umową). Przepisy prawa pracy nie zakazują zawarcia ugody takiej treści.

W omawianym przykładzie pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę w trybie natychmiastowym. Oświadczenie pracodawcy zostało skutecznie złożone z momentem, kiedy dotarło do pracownika (adresata) w taki sposób, że mógł on (miał realną możliwość) zapoznać się z jego treścią. Z tą chwilą ustał stosunek pracy między stronami. Skutecznie rozwiązany stosunek pracy uniemożliwiałby zaś zawarcie późniejszej ugody, ustalającej rozwiązanie tego stosunku w inny sposób, jeżeli nie zostało uchylone oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy.

Wprawdzie odwołanie takiego oświadczenia bez zgody adresata jest skuteczne tylko wówczas, gdy doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej, ale skoro strony doszły w tej kwestii do porozumienia, to jest ono dopuszczalne. To, że rozwiązanie umowy o pracę jest prawnie skuteczne, nie oznacza bowiem wyłączenia prawa stron do uchylenia wynikłych z tych czynności skutków prawnych w następstwie cofnięcia oświadczenia woli za zgodą drugiej strony. Takie zachowanie stron nie wykracza poza przysługujący im zakres swobody umów dotyczący kształtowania stosunku pracy. Skuteczne cofnięcie oświadczenia pracownika o rozwiązaniu z pracodawcą umowy o pracę reaktywuje między stronami stosunek pracy i powstaje wówczas ponowna możliwość rozwiązania go w innym trybie (np. za porozumieniem stron) nawet z tą samą datą, w której miał być on rozwiązany poprzednio.

podstawa prawna

Art. 58 par. 1 i 2, 61 i 3531 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z poźn. zm.) w związku z art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 nr 21, poz. 94 z późn. zm.).